You are here: Home Projekt LOVVE

Projekt LOVVE

661122334455

 

 

 

 

 

 

Trwa realizacja projektu

„Szczucin jest LOVVE”.

W Szkole Podstawowej w Szczucinie został utworzony Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE). Jest to możliwe dzięki pozyskanym przez Gminę Szczucin środkom finansowym w ramach projektu „ModeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

To jedyny taki ośrodek w Powiecie Dąbrowskim. Projekt ma charakter innowacyjny. Jest olbrzymią szansą dla mieszkańców gminy Szczucin aby bezpłatnie i bardzo blisko zrealizować swoje marzenia i pragnienia uzupełnienia wiedzy w ramach kompetencji kluczowych.

Odbiorcami działań utworzonego Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Szczucinie są osoby dorosłe, w tym rodzice lub opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny, w szczególności z grup:

• osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych;

• osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w zeszłym wieku);

• osoby dorosłe związane z rolnictwem;

• osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne;

• osoby dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny;

• osoby dorosłe w wieku 45+.

W ramach pozyskanego grantu z oferty LOWE może skorzystać co najmniej 200 dorosłych mieszkańców gminy.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szczucinie działa w oparciu o Porozumienie o powołaniu partnerstwa lokalnego na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych w społeczności lokalnej. Partnerstwo na Rzecz Kształcenia Ustawicznego Osób Dorosłych w Gminie Szczucin zostało zawarte w celu wspierania LOWELiderem Partnerstwa jest Gmina Szczucin, Partnerem Wiodącym Szkoła Podstawowa w Szczucinie a Członkiem w ramach Partnerstwa jest kadra LOWE oraz Partnerzy zawierający Porozumienie Partnerskie i inne podmioty przyjęte do LOWE. Zapraszamy jednostki organizacyjne gminy Szczucin, instytucje i organizacje działające na rzecz osób dorosłych do włączania się w proces budowania Partnerstwa.

Misją LOWE jest wdrażanie wypracowanych wspólnie przez Partnerstwo na Rzecz Kształcenia Ustawicznego Osób Dorosłych w Gminie Szczucin – nowych, innowacyjnych rozwiązań, w tym zgodnych z Modelem funkcjonowania w środowisku lokalnym Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, w świadczeniu usług edukacyjnych osobom dorosłym, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności społecznych opartych o diagnozę potrzeb osób dorosłych w tym zakresie.

Wizja LOWE

LOWE to lokalne centrum organizowania i animowania poza formalnej edukacji dorosłych.

To miejsce nabywania kompetencji i umiejętności społecznych przez osoby dorosłe zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i specyfiką lokalną.

To miejsce znane i cenione przez społeczność lokalną z uwagi na pożyteczność i przydatność prowadzonych działań oraz atrakcyjność nietradycyjnych form edukacji.

Misja i Wizja LOWE podlegać będą aktualizacji wraz z rozwojem Partnerstwa.

W ramach projektu „Szczucin jest LOVVE” ruszają kolejne szkolenia i warsztaty dla dorosłych w Szkole Podstawowej w Szczucinie.

  

12 lutego 2018r rozpoczęły sie zajęcia - „Miedzypokoleniowe spotkania z badmintonem”- zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 18.00 na Hali Widowiskowo-Sportowej.    

      

Od 1marca 2018 w Szkole Podstawowej w Szczucinie rozpoczynamy :

- zajęcia z j. angielskiego na poziomie komunikatywnym w każdy wtorek o godz.17.00

- zajęcia komputerowe każdą środę o godz. 17.00

- fitness dla seniorów wtorek i piątek godz. 17.00- Hala Widowiskowo - Sportowa

Od dnia 12 lutego 2018r trwa nabór na zajęcia. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie chęci uczestnictwa w zajęciach osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie pod numerem 14 643 64 26.

O kolejnych planowanych szkoleniach/warsztatach będziemy informować na stronie internetowej szkoły na bieżąco.

Serdecznie zapraszamy!

 Aktualizacja oferty LOVVE

 

 19 stycznia 2018 KONWENT LOVVE

 

    HARMONOGRM - styczeń

 

PREZENTACJA PROJEKTU !!!

 

HARMONOGRM

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

Drukuj PDF

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
w Szczucinie

ul. Kościuszki 30
33-230 Szczucin
woj. małopolskie

sekretariat@sp-szczucin.pl

tel. 14 643-64-26

Copyright © Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczucinie 2018

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.